Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử a.$x^{2}$ – 11x + 23 b.$x^{2}$ + 5x – 24 c.$x^{4}$ – $5x^{2}$ – 36 d.$x^{2}$ + 14xy + $48y^{2}$ e.$3x^{

By Kim Xuân

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
a.$x^{2}$ – 11x + 23
b.$x^{2}$ + 5x – 24
c.$x^{4}$ – $5x^{2}$ – 36
d.$x^{2}$ + 14xy + $48y^{2}$
e.$3x^{2}$ + 8x + 4
f.$6x^{2}$ + x – 12
g.$4x^{2}$ – 11xy + $6y^{2}$
h.$x^{3}$ – 19x + 30
i.$x^{3}$ – 28x – 48
Need gấppppppp

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử a.$x^{2}$ – 11x + 23 b.$x^{2}$ + 5x – 24 c.$x^{4}$ – $5x^{2}$ – 36 d.$x^{2}$ + 14xy + $48y^{2}$ e.$3x^{”

Viết một bình luận