Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: ước của 1331 là gì giúp mình nhé mình đang cần gấp

Toán Lớp 7: ước của 1331 là gì
giúp mình nhé
mình đang cần gấp

Comments ( 2 )

  1. gồm +- 1,11,121,1331(mình không chắc)
     

  2. Giải đáp: $1$; $-1$; $11$; $-11$; $121$; $-121$; $1331$ và $-1331$
    Giải thích:
    $\text{Ư(1331)=(1;-1;11;-11;121;-121;1331;-1331)}$
    $Ư(1331)$ có nghĩa là $1331$ có thể chia hết cho các số $1$; $-1$; $11$; $-11$; $121$; $-121$; $1331$ và $-1331$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )