Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử x² – x – 3

By Kim Xuân

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
x² – x – 3

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử x² – x – 3”

 1. x^2 – x – 3
  = (x^2 – x + 1/4) – 1/4 – 3
  = (x – 1/2)^2 – 13/4
  = (x – 1/2)^2 – $\sqrt{\dfrac{13}{4}}$
  = (x – 1/2)^2 – $\dfrac{\sqrt{13}}{2}$
  = (x – 1/2 – $\dfrac{\sqrt{13}}{2}$)(x – 1/2 +$\dfrac{\sqrt{13}}{2}$)
  = (x – $\dfrac{1 + \sqrt{13}}{2}$)( x + $\dfrac{\sqrt{13} – 1}{2}$)
   

  Trả lời

Viết một bình luận