Toán Lớp 8: Rút gọn các phân thức sau: d. $\frac{x^{3}y+ xy^{2}+xy}{x^{3}+y^{3}+x^{2}y+xy^{2}+x+y^{} }$ e. $\frac{x^{4}-1 }{x^{3}+2x^{2}-x-2^{}}$

By Diệu Hằng

Toán Lớp 8: Rút gọn các phân thức sau:
d. $\frac{x^{3}y+ xy^{2}+xy}{x^{3}+y^{3}+x^{2}y+xy^{2}+x+y^{} }$ 
e. $\frac{x^{4}-1 }{x^{3}+2x^{2}-x-2^{}}$ 
g. $\frac{x^{2}+7x+12}{x^{2}+5x+6}$

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Rút gọn các phân thức sau: d. $\frac{x^{3}y+ xy^{2}+xy}{x^{3}+y^{3}+x^{2}y+xy^{2}+x+y^{} }$ e. $\frac{x^{4}-1 }{x^{3}+2x^{2}-x-2^{}}$”

Viết một bình luận