Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử (x2+x)+4×2+4x-12

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
(x2+x)+4×2+4x-12

TRẢ LỜI

 1. Bài làm :
  (x^2+x)^2+4x^2+4x-12
  =(x^2+x)^2+4(x^2+x)-12
  =(x^2+x)^2+2.(x^2+x).2+2^2-16
  =(x^2+x+2)^2-4^2
  =(x^2+x+2-4)(x^2+x+2+4)
  =(x^2+x-2)(x^2+x+6)
  =(x^2-x+2x-2)(x^2+x+6)
  =[x(x-1)+2(x-1)](x^2+x+6)
  =(x+2)(x-1)(x^2+x+6)
   

  Trả lời

Viết một bình luận