Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử 10) x² -2x+4 11)x² +2x+1 12)9x² -6xy+y² 13) 4x² -12xy+9y² 14)4x² -9 15)x3 +64

By Tuyết lan

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử
10) x² -2x+4
11)x² +2x+1
12)9x² -6xy+y²
13) 4x² -12xy+9y²
14)4x² -9
15)x3 +64
Viết một bình luận