Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức thành nhân tử 1. Xy +4-x^2+2y 2. Xy + y -2(x+1) 3. 5(x-y)+ax-ay

By Ðan Khanh

Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức thành nhân tử
1. Xy +4-x^2+2y
2. Xy + y -2(x+1)
3. 5(x-y)+ax-ay

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức thành nhân tử 1. Xy +4-x^2+2y 2. Xy + y -2(x+1) 3. 5(x-y)+ax-ay”

 1. 1. xy + 4 – $x^{2}$ + 2y
  = ( xy + 2y ) + ( 4 – $x^{2}$ )
  = y ( x + 2 ) + ( x + 2 )( x – 2 )
  = ( x + 2 ) ( y + x – 2 )
  2. xy + y – 2 (x + 1 )
  = y( x + 1 ) – 2 (x+1 )
  = ( x + 1 ) ( y – 2 )
  3. 5 ( x – y ) + ax – ay
  = 5 ( x – y ) + a( x + y )
  = ( x +y ) ( 5 + a )
  #thew#

  Trả lời

Viết một bình luận