Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a, x^3-5x^2+4 b, 5(x-y) –y.(x – y) c, 11x + 11y – x^2 – xy d, 36 – 12x + x^2 e, 4x

Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a, x^3-5x^2+4
b, 5(x-y) –y.(x – y)
c, 11x + 11y – x^2 – xy
d, 36 – 12x + x^2
e, 4x^2 + 12x + 9

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a, x^3-5x^2+4 b, 5(x-y) –y.(x – y) c, 11x + 11y – x^2 – xy d, 36 – 12x + x^2 e, 4x”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) x^3 – 5x^2 + 4
  = x^3 – 4x^2-4x-x^2+4x+4
  = (x-1) (x^2-4x-4)
  b) 5(x-y)-y(x-y)
  = (5-y)(x-y)
  c) 11x+11y-x^2-xy
  = (11x+11y)-(x^2+xy)
  = 11(x+y)-x(x+y)
  = (11-x)(x+y)
  d) 36-12x+x^2
  = x^2-2.6x+6^2
  = (x-6)^2
  e) 4x^2 + 12x+9
  = (2x)^2 + 2.3.2x + 3^2
  = (2x+3)^2

Viết một bình luận