Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Phân biệt cách tìm min , max ( chỉ ra giống nhau và khác nhau)

Toán Lớp 8: Phân biệt cách tìm min , max ( chỉ ra giống nhau và khác nhau)

Comments ( 1 )

  1. text{Min} là giá trị nhỏ nhất, Max là giá trị lớn nhất , là giới hạn tập giá trị của 1 hàm số, nó đều chỉ có 1 giá trị

    Còn cực đại, cực tiểu thì có thể có nhiều giá trị y ứng vs các giá trị x khác nhau. CĐ, CT chưa chắc phải là max, min.

    text {Max} là GTLN , min là GTNN
    Nhưng cực đại khác , cực đại có thể > or < cực tiểu nhưng
    cực đại : qua nghiệm của y’ đổi dấu từ (+) => (-) và cực tiểu qua nghiệm y’ đổi dấu từ (-) –> +

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Băng