Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Mong mọi người giúp Cho biểu thức `P=(\frac{x^2}{x^2-4}-\frac{x}{x-2}+\frac{2}{x+2}).\frac{x+2}{2}` a,Tìm điều kiện xác định của P b,Rú

Toán Lớp 8: Mong mọi người giúp
Cho biểu thức P=(\frac{x^2}{x^2-4}-\frac{x}{x-2}+\frac{2}{x+2}).\frac{x+2}{2}
a,Tìm điều kiện xác định của P
b,Rút gọn P
c,Tính giá trị của P tại x=20
d,Tính giá trị của x để P có giá trị là 4

Comments ( 2 )

 1. a)
  Để P xác định
  ⇒ { ( x -2 \ne 0 ) , ( x + 2 \ne 0 ) : }
  ⇒ { ( x \ne 2 ) , ( x  \ne -2 ) : }
  Vậy x ne ±2 là điều kiện xác định của P
  b) 
  Đkxđ : x \ne ± 2
  Ta có : P = ( \frac{x^2}{x^2-4} – \frac{x}{x-2} + \frac{2}{x+2} ) . \frac{x+2}{2}
                = \frac{x^2 – x ( x + 2 ) + 2 ( x – 2 ) }{ ( x – 2 ) ( x+ 2 )} . \frac{x+2}{2}
                = \frac{x^2 – x^2 – 2x + 2x – 4}{ ( x – 2 ) ( x+ 2 )} . \frac{x+2}{2}
                = \frac{-4}{ ( x – 2 ) ( x+ 2 )} . \frac{x+2}{2}
                = \frac{-2}{x-2}
  Vậy P = \frac{-2}{x-2}
  c)
  Ta có x =20 thỏa mãn Đkxđ
  Với x =20
  ⇒ P = \frac{-2}{20-2} = \frac{-1}{9}
  Vậy với x =20 thì P = \frac{-1}{9}
  d)
  Để P = 4  
  ⇒ \frac{-2}{x-2} = 4
  ⇒ 4x – 8 = -2
  ⇒ 4x = 6
  ⇒ x = \frac{3}{2} ( thỏa mãn )
  Vậy x = \frac{3}{2} thì P =4

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )