Toán Lớp 8: Lớp 7A, 7B có số học sinh là 90 học sinh, biết tỉ số học sinh của lớp 7A, 7B là $\frac{4}{5}$ . Tính số học sinh mỗi lớp

Toán Lớp 8: Lớp 7A, 7B có số học sinh là 90 học sinh, biết tỉ số học sinh của lớp 7A, 7B là $\frac{4}{5}$ . Tính số học sinh mỗi lớp

TRẢ LỜI

 1. $\text{Gọi số học sinh của 2 lớp là a,b (bạn);a,b thuộc N*}$
  $\text{Vì tỉ số học sinh của 2 lớp là }$$\dfrac{4}{5}(gt)$⇒$\dfrac{a}{4}=$$\dfrac{b}{5}$
  $\text{Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau có:}$
  $\dfrac{a}{4}=$$\dfrac{b}{5}=$$\dfrac{a+b}{4+5}=$$\dfrac{a+b}{9}$
  \text{Mà a+b=90 (gt)}⇒$\dfrac{a+b}{9}=$$\dfrac{90}{9}=10$
  ⇒$\dfrac{a}{4}=10$⇒\text{a=4.10=40}
  $\dfrac{b}{5}=10$⇒\text{b=5.10=50}
  $\text{(TMĐK)}$
  $\text{KL:Vậy: Số học sinh của 2 lớp lần lượt là 40,50 bạn}$
  ____________________________________
  $\text{#mct}$

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số học sinh lớp 7A và 7B lần lượt là x (học sinh) và y (học sinh) (x;y>0)
  Theo đề bài, ta có: x/y = 4/5 và x+y=90
  hay x/4=y/5 và x+y=90
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
  x/4=y/5=(x+y)/(4+5)=90/9=10
  ->x/4=10->x=10.4=40
      y/5=10->y=10.5=50
  Vậy:
  Lớp 7A có 40 học sinh
  Lớp 7B có 50 học sinh

  Trả lời

Viết một bình luận