Toán Lớp 8: Ko cần vẽ hình, giúp mik vs nha mn, làm chi tiết hộ mik. Cho hình thang ABCD vuông tại A và D biết CD = 2AB = 2AD và BC=a√2. Gọi E là t

Toán Lớp 8: Ko cần vẽ hình, giúp mik vs nha mn, làm chi tiết hộ mik.
Cho hình thang ABCD vuông tại A và D biết CD = 2AB = 2AD và BC=a√2. Gọi E là trung điểm CD. Gọi I là trung điểm BC, H là chân đường vuông góc kẻ từ D xuống AC. Tính góc HDI?

TRẢ LỜI

 1. Ta có:
  $DE = EC = \dfrac12CD$
  $\Rightarrow DE = AB$
  mà $DE//AB\quad (E\in CD;\ CD//AB)$
  nên $ABED$ là hình bình hành
  Lại có: $\widehat{A} = \widehat{D} = 90^\circ;\ AB = AD$
  $\Rightarrow ABED$ là hình vuông
  $\Rightarrow AB = BE = ED = AD = a$
  $\Rightarrow BE = EC$
  $\Rightarrow \triangle BCE$ vuông cân tại $E$
  $\Rightarrow \widehat{EBC} = 45^\circ$
  $\Rightarrow \widehat{EBC} + \widehat{EBD} = 45^\circ + 45^\circ$
  $\Rightarrow \widehat{CBD}= 90^\circ$
  $\Rightarrow \triangle BCD$ vuông tại $B$
  mà $BE\perp CD;\ EC = ED = \dfrac12CD$
  nên $\triangle BCD$ vuông cân tại $B$
  $\Rightarrow DB = BC$
  Ta có: $IB = IC =\dfrac12BC$
  $\Rightarrow IB  = \dfrac12DB$
  $\Rightarrow \dfrac{IB}{BD} = \dfrac12$
  Bên cạnh đó:
  $CD = 2AD$
  $\Rightarrow \dfrac{AD}{CD} = \dfrac12$
  Do đó:
  $\dfrac{IB}{BD} = \dfrac{AD}{CD}$
  Xét $\triangle BID$ và $\triangle DAC$ có:
  $\begin{cases}\widehat{IBD} = \widehat{ADC} = 90^\circ\\\dfrac{IB}{BD} = \dfrac{AD}{CD}\quad (cmt)\end{cases}$
  Do đó $\triangle BID \backsim \triangle DAC\ (c.g.c)$
  $\Rightarrow \widehat{BDI} = \widehat{DCA}$ (hai góc tương ứng)
  Mặt khác: $\widehat{DCA} = \widehat{HDA}$ (cùng phụ $\widehat{HDC}$)
  nên $\widehat{BDI} = \widehat{HDA}$
  Ta lại có: $\widehat{HDA} + \widehat{HDB} = \widehat{ADB} = 45^\circ$
  nên $\widehat{BDI} + \widehat{HDB} = 45^\circ$
  hay $\widehat{HDI} = 45^\circ$
   

  Trả lời
 2. Ta có:
  ∠ACH = ∠ACD (1)
  – Cùng phụ với góc HDC
  Xét ΔADC và ΔIBD vuộng tại D và B, có:
  (AD)/(DC)=(IB)/(BD)=1/2, do đó ΔADC và ΔIBD đồng dạng
  ⇔ ∠ACD = ∠BDI (2)
  Từ (1) và (2) ⇔ ∠ADH = ∠BDI
  Mà ∠ADH + ∠BDH = 45^o
  ⇒ ∠BDI + ∠BDH = 45^o hay ∠HDI = 45^o

  Trả lời

Viết một bình luận