Toán Lớp 8: $\frac{x-2}{x^2-5x+6}$ với x $\neq$ 2, x $\neq$ 3 và x ² – 4 = 0

Toán Lớp 8: $\frac{x-2}{x^2-5x+6}$ với x $\neq$ 2, x $\neq$ 3 và x ² – 4 = 0

TRẢ LỜI

 1. \frac{x-2}{x^2-5x+6} (ĐKXĐ: x \ne 2; x \ne 3)
  =\frac{x-2}{x^2-2x-3x+6}
  =\frac{x-2}{(x^2-2x)-(3x-6)}
  =\frac{x-2}{x.(x-2)-3.(x-2)}
  =\frac{x-2}{(x-2).(x-3)}
  =\frac{1}{x-3}
  => Tách hạng tử.
  => Nhóm hạng tử
  => Đặt nhân tử chung
  $\\$
  x^2-4=0
  =>x^2=0+4
  =>x^2=4
  =>x^2=(+-2)^2
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=-2\end{array} \right.\) 
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  #Clickbim 
  $\dfrac{x-2}{x²-5x+6}$ ( ĐK : x \ne 3 ; x \ne 2)  x² – 4 = 0 <=> x² = 4 <=> x = +-2
  = $\dfrac{x-2}{x²-2x-3x+6}$
  = $\dfrac{x-2}{(x²-2x)+(-3x+6)}$
  = $\dfrac{x-2}{x(x-2)-3(x-2)}$
  = $\dfrac{x-2}{(x-3)(x-2)}$
  = $\dfrac{1}{x+3}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận