Toán Lớp 8: kết quả của phép tính 2 phần x+4 +3 phần x^2+6

Toán Lớp 8: kết quả của phép tính 2 phần x+4 +3 phần x^2+6

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  \(\dfrac{{2{x^2} + 3x + 24}}{{\left( {{x^2} + 6} \right)\left( {x + 4} \right)}}\) 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  DK:x \ne \left\{ { – 4; – 3;0} \right\}\\
  \dfrac{2}{{x + 4}} + \dfrac{3}{{{x^2} + 6}}\\
   = \dfrac{{2\left( {{x^2} + 6} \right) + 3\left( {x + 4} \right)}}{{\left( {{x^2} + 6} \right)\left( {x + 4} \right)}}\\
   = \dfrac{{2{x^2} + 12 + 3x + 12}}{{\left( {{x^2} + 6} \right)\left( {x + 4} \right)}}\\
   = \dfrac{{2{x^2} + 3x + 24}}{{\left( {{x^2} + 6} \right)\left( {x + 4} \right)}}
  \end{array}\)

  Trả lời

Viết một bình luận