Toán Lớp 8: Giúp mình vs mình đang cần gấp lắm Bài 1 thực hiện phép tính ( 18 x⁴ y³ – 20 x⁵y⁶): 2x²y³-7x³y³ Bài 2 phân tích đa thức thành nhân tử

Toán Lớp 8: Giúp mình vs mình đang cần gấp lắm
Bài 1 thực hiện phép tính
( 18 x⁴ y³ – 20 x⁵y⁶): 2x²y³-7x³y³
Bài 2 phân tích đa thức thành nhân tử
X² – 2xy- 35y²

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  1)\\
  \left( {18{x^4}{y^3} – 20{x^5}{y^6}} \right):2{x^2}{y^3} – 7{x^3}{y^3}\\
   = 18{x^4}{y^3}:2{x^2}{y^3} – 20{x^5}{y^6}:2{x^2}{y^3} – 7{x^3}{y^3}\\
   = 9{x^2} – 10{x^3}{y^3} – 7{x^3}{y^3}\\
   = 9{x^2} – 17{x^3}{y^3}\\
  2)\\
  {x^2} – 2xy – 35{y^2}\\
   = {x^2} – 7xy + 5xy – 35{y^2}\\
   = \left( {x – 7y} \right)\left( {x + 5y} \right)
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận