Toán Lớp 8: Giúp mình vs mình đang cần gấp lắm Bài 1 thực hiện phép tính ( 18 x⁴ y³ – 20 x⁵y⁶): 2x²y³-7x³y³ Bài 2 phân tích đa thức thành nhân tử

By Tuyết

Toán Lớp 8: Giúp mình vs mình đang cần gấp lắm
Bài 1 thực hiện phép tính
( 18 x⁴ y³ – 20 x⁵y⁶): 2x²y³-7x³y³
Bài 2 phân tích đa thức thành nhân tử
X² – 2xy- 35y²
Viết một bình luận