Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 1. Đặt tính rồi tính: a/ 24 + 123,67 b/ 100,4 – 25,75 c/ 2, 45 x 3,2 d/ 89,95 : 35 e/

Toán Lớp 5: Bài 1. Đặt tính rồi tính:
a/ 24 + 123,67 b/ 100,4 – 25,75
c/ 2, 45 x 3,2 d/ 89,95 : 35
e/ 102: 15 f / 306 : 72 g/ 2118 : 616
Bài 2. Tìm x: a/ x – 3,21 = 40,5 x 4,5
b/ X x 24 = 135,6
c/ 34,73 + 18,27 : 9
Bài 3. Điền số thích hợp
3040m = ……km…….m
4008kg= ……kg……..g
số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?
BÀI 5; Một mảnh vườn HCN có chiều dài 26m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 3. Điền số thích hợp
  3040m = 3,04 km
  4008kg= 4008000g
   

 2. Giải đáp:
   a) : 147,67
  b) : 74,65
  c) : 7,84
  d) : 2,57
  Bài 2
  x-3,21=40,5×4,5
  x-3,21=182,25
  x         = 182,25 + 3,21
  x          =    185,46
  Bài 3
  3040m =       3km    40m
  4008kg =     4kg       8g
  Bài 4
                                                                 bài giải
      chiều rộng là : 26x 3/5= 15,6 m
                      chu vi là : ( 15,6 + 26 )x2 = 83,2m
                                               diện tích là : 15,6x 26=405,6 m2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Quỳnh