Toán Lớp 6: Câu 5 : Cho biểu thức B = 1+3+3^2 + 3^3 +…+3^100+3^101. Chứng minh rằng B chia hết cho 13. “giúp mình với ạ<3"

By Audrey

Toán Lớp 6: Câu 5 : Cho biểu thức B = 1+3+3^2 + 3^3 +…+3^100+3^101.
Chứng minh rằng B chia hết cho 13.
“giúp mình với ạ<3"
Viết một bình luận