Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: giúp mình với ạ (x+4)^2 +(x-5)^2

Toán Lớp 8: giúp mình với ạ
(x+4)^2 +(x-5)^2

Comments ( 2 )

 1. (x+4)²+(x-5)² = 2x²+1
  <=> (x²+8x+16)+(x²-10x+25)=2x²+1
  <=> x²+8x+16+x²-10x+25= 2x²+1
  <=> 2x²-2x+41 = 2x²+1
  <=> -2x+40 = 0
   <=> -x+20 = 0
  => x = 20
  Đề bạn gửi lai ở dưới, đề trên này bị lỗi nên nếu bạn nào đọc thì đừng báo cáo mod nhá.

 2. (x + 4)^2 + (x – 5)^2 = 2x^2 + 1
  ⇔  x^2 + 8x + 16 + x^2 – 10x + 25 = 2x^2 + 1
  ⇔ 2x^2 – 2x + 41 = 2x^2 + 1
  ⇔ -2x = 1 – 41 = -40
  ⇒ 2x = 40
  ⇒ x = 20

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )