Toán Lớp 8: giúp mình tính đa thức này thành nhân tủ với: (2x+1)^2+2(2x+1)

Toán Lớp 8: giúp mình tính đa thức này thành nhân tủ với:
(2x+1)^2+2(2x+1)

TRẢ LỜI

Viết một bình luận