Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Giúp mình câu này vs : 5 -(2x+8)>-6x+4 Giải bất pt

Toán Lớp 8: Giúp mình câu này vs : 5 -(2x+8)>-6x+4
Giải bất pt

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  5-(2x+8)> -6x+4
  <=>5-2x-8> -6x+4
  <=>-2x-3> -6x+4
  <=>6x-2x> 3+4
  <=>4x>7
  <=>x>(7)/(4)
  Vậy bất phương trình có nghiệm là : x>(7)/(4)

 2. Giải đáp:
  Tập nghiệm của bất phương trình là: \{x|x>7/4\}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $5-(2x+8)>-6x+4$
  $⇔5-2x-8>-6x+4$
  $⇔-2x-3>-6x+4$
  $⇔-2x+6x>4+3$
  ⇔4x>7
  ⇔x>7/4
  Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \{x|x>7/4\}

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Tú