Toán Lớp 8: Giúp mình câu này vs : 5 -(2x+8)>-6x+4 Giải bất pt

By Thanh Tú

Toán Lớp 8: Giúp mình câu này vs : 5 -(2x+8)>-6x+4
Giải bất pt

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Giúp mình câu này vs : 5 -(2x+8)>-6x+4 Giải bất pt”

 1. Giải đáp:
  Tập nghiệm của bất phương trình là: \{x|x>7/4\}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $5-(2x+8)>-6x+4$
  $⇔5-2x-8>-6x+4$
  $⇔-2x-3>-6x+4$
  $⇔-2x+6x>4+3$
  ⇔4x>7
  ⇔x>7/4
  Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \{x|x>7/4\}

  Trả lời

Viết một bình luận