Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Giúp cả 2 phần: Hình thang cân ABCD có đáy lớn AB = 30cm, đáy nhỏ CD = 10cm và góc A = 60° a) Tính cạnh BC b) Gọi M,N lân lượt là trung

Toán Lớp 8: Giúp cả 2 phần:
Hình thang cân ABCD có đáy lớn AB = 30cm, đáy nhỏ CD = 10cm và góc A = 60°
a) Tính cạnh BC
b) Gọi M,N lân lượt là trung điểm AB và CD. Tính MN

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  a) Kẻ DH⊥AB(H∈BC)
  Vẽ đường trung tuyến HE của ΔDHA
  ->ED=EA=EH=(AD)/2
  ->ΔEAH cân 
  mà \hat{EAH}=60^0
  ->ΔEAH đều 
  ->AH=EA=EH=(AD)/2
  Kẻ CF⊥AB mà AB//CD nên CF⊥DC
  mà DH⊥BC
  ->DCHF là hình chữ nhật 
  ->DC=HF=10cm
  mà HF+HA+FB=AB=30cm
  ->HA+FB=30-10=20cm
  Xét ΔDHA và ΔCFB, có:
  +) DH=CF (tính chất hình chữ nhật)
  +) \hat{DHA}=\hat{CFB}=90^0
  +) DA=BC (tính chất hình thang cân)
  ->ΔDHA=ΔCFB (cgc)
  ->AH=FB
  mà AH+FB=20cm
  ->AH=FB=10cm
  mà AH=(AD)/2
  ->10=(AD)/2
  ->AD=20cm
  ->BC=20cm
  b) M là trung điểm AB
  ->MA=MB
  ->AH+HM=FM+FB
  mà AH=FB
  ->HM=FM
  ->M là trung điểm HF
  mà N là trung điểm DC
  ->MN là đường trung bình của hình chữ nhật HFDC
  ->MN=(DH+CF)/2=(2DH)/2=DH=\sqrt{AD^2-AH^2}=\sqrt{20^2-10^2}=10\sqrt{3}cm

  toan-lop-8-giup-ca-2-phan-hinh-thang-can-abcd-co-day-lon-ab-30cm-day-nho-cd-10cm-va-goc-a-60-a-t

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Hạ đường cao CH và DK: 
  =>text{DK//CH}
  và text{DC//HK}
  => DCHK là hình bình hành có hat{H}=90^0
  => DCHK là hình chữ nhật
  => HK=DC=10cm
  Xét ΔDAK=ΔCBH có: 
  Vì hat{H}=hat{K}=90^0,AD=CB ( ABCD là hình thang )
  Và hat{A}=hat{B} ( ABCD là hình thang cân ) 
  =>hat{C}=30^0
  => BC=2BH=20cm 
  b) N là trung điểm của AB
  => N là trung điểm của HK
  => MN=CH=\sqrt{20^2-10^2}=10\sqrt{3}
  text{#Study Well}

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi Mai