Toán Lớp 7: *Tìm số nguyên x, biết: a) `1/9` . $27^{n}$ = $3^{n}$ b) $3^{-2}$ . $3^{4}$ . $3^{n}$ = $3^{7}$ c) $2^{-1}$ . $2^{n}$ + 4 . $2^{n}$ =

By Ðan Khanh

Toán Lớp 7: *Tìm số nguyên x, biết:
a) 1/9 . $27^{n}$ = $3^{n}$
b) $3^{-2}$ . $3^{4}$ . $3^{n}$ = $3^{7}$
c) $2^{-1}$ . $2^{n}$ + 4 . $2^{n}$ = 9 . $2^{5}$
d) $32^{-n}$ . $16^{n}$ = 2048

0 bình luận về “Toán Lớp 7: *Tìm số nguyên x, biết: a) `1/9` . $27^{n}$ = $3^{n}$ b) $3^{-2}$ . $3^{4}$ . $3^{n}$ = $3^{7}$ c) $2^{-1}$ . $2^{n}$ + 4 . $2^{n}$ =”

 1. Giải đáp:
   a, 1/9 . 27^n = 3^n
  (3^3)^n : 3^2 = 3^n
  3^(3n) : 3^2 = 3^n
  3^(3n – 2) = 3^n
  ⇒ 3n – 2 = n
  ⇒ 3n – n = 2
  2n         = 2
             n = 1
  b, 3^-2 . 3^4 . 3^n = 3^7
  3^(-2 + 4 + n) = 3^7
  3^(2 + n) = 3^7
  ⇒ 2 + n = 7
           n   = 7 – 2 = 5
  c, 2^-1 + 2^n + 4 . 2^n = 9 . 2^5
  2^n . (1/2 + 2) = 9 . 32
  2^n . 9/2                     = 288
  2^n                         =  288 : 9/2
  2^n                         = 64
  2^n                         = 2^6
  ⇒ n                            = 6
  d, 32^-n . 16^n = 2048
  1/(32^n) . 16^n  = 2048
  1/(2^n)               = 2048
  1/(2^n)              = 2^11
  ⇒ 2^n . 2^11 = 1
  2^(n + 11) = 2^0
  ⇒ n + 11 = 0
  n             = 0 – 11 = -11
   

  Trả lời
 2. a,
  1/9 . 27^n =3^n
  1/3^2 . 3^(3.n)=3^n
  3(3n-2)=3^n
  ->  3n-2=n
  ->   2n=2 
  ->  n=1
  b,
  3^-2 . 3^4 . 3^n =3^7
  ->  3^(-2+4+n)=3^7
  ->   3^(n+2)=3^7
  ->    n+2=7
  ->     n=5
  c,
  2^-1 .2^n + 4.2^n=9.2^5
  ->   1/2 .2^n + 4.2^n=3^2 .2^5
  ->     2^n.(1/2 +4)=3^2 .2^5
  ->      2^n . 9/2 =3^2 .2^5
  ->      2^(n-1) .9 =9 .2^5
  ->           n-1=5
  ->            n=6
  d,
  32^-n .16^n =2048
  ->   1/32^n .16^n =2^11
  ->     1/(2^(5.n))   . 2^(4.n)=2^11
  ->      1/2^n = 2^11
  ->       2^n . 2^11=1=2^0
  ->         n+11=0
  ->           n=-11

  Trả lời

Viết một bình luận