Toán Lớp 7: Tìm giá trị nhỏ nhất: A=|2x-3|-2014

By Kim Dung

Toán Lớp 7: Tìm giá trị nhỏ nhất: A=|2x-3|-2014

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Tìm giá trị nhỏ nhất: A=|2x-3|-2014”

 1. Giải đáp$\quad\bullet\quad$Giải thích:
  A=|2x-3|-2014
  ta có:
  |2x-3|>=0 AA x
  ->|2x-3|- >=0 AA x
  ->|2x-3|-2014>=-2014 AA x
  Hay A>=0 AA x
  Dấu “=” xảy ra khi 
  2x-3=0
  <=>2x=0+3
  <=>2x=3
  <=>x=3:2
  <=>x=3/2
  Vậy $GTNN$ của A là -2014 khi x=3/2

  Trả lời
 2. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  A = |2x – 3| – 2014
  Vì |2x – 3| \ge 0 với mọi x
  => |2x – 3| – 2014 \ge – 2014 với mọi x
  Dấu “=” xảy ra khi:
  |2x – 3| = 0
  => 2x – 3 = 0
  => 2x = 3
  => x = 3/2
  Vậy giá trị nhỏ nhất của A là -2014 tại x = 3/2
   

  Trả lời

Viết một bình luận