Toán Lớp 8: giải phương trình : 2x(3x-5)/x^2+1<0

Toán Lớp 8: giải phương trình :
2x(3x-5)/x^2+1<0

0 bình luận về “Toán Lớp 8: giải phương trình : 2x(3x-5)/x^2+1<0”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2x(3x-5))/x^2+1<0
  Ta  có : x^2 ≥ 0  với  mọi  x
  <=> x^2 + 1 ≥ 1 > 0
  <=> x^2 + 1 > 0
  (2x(3x-5))/x^2+1<0
  <=> 2x( 3x – 5 ) < 0  (  vì  x^2 + 1 > 0  )
  => 2x  và  3x – 5  trái  dấu  
  TH1 :  
   $\left \{ {{2x>0} \atop {3x-5<0}} \right.$ 
  <=>  $\left \{ {{x>0} \atop {3x<5}} \right.$ 
  <=>  $\left \{ {{x>0} \atop {x<\dfrac{5}{3}}} \right.$ 
  => 0 < x < 5/3
  TH2 :
   $\left \{ {{2x<0} \atop {3x-5>0}} \right.$ 
  <=>  $\left \{ {{x<0} \atop {3x>5}} \right.$ 
  <=>  $\left \{ {{x<0} \atop {x>\dfrac{5}{3}}} \right.$  (  vô  lí  )
  Vậy bất phương trình có tập nghiệm là ( x ∈ R | 0 < x < 5/3 )

 2. $\frac{2x(3x-5)}{x^{2} +1 }$ < 0 
  ⇔ 2x(3x – 5) < 0 ( do $x^{2}$ + 1 > 0 )
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}2x<0 ;3x-5>0\\2x>0; 3x-5<<0\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x<0\\x>0\end{array} \right.\)hoặc $x_{}$ >$\frac{5}{3}$ 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x∈∅\\0<x<\frac{5}{3} \end{array} \right.\) 
  ⇒ 0< $x_{}$ <$\frac{5}{3}$
  Vậy … 

Viết một bình luận