Toán Lớp 8: Giải các phương trình sau 1, (x+3)^2 ×(x-4)=0 2, (2x-4)^2 ×(2x-6)=0 3, (4x+8)^2 ×(2x-6)=0 4, (x^2+1)×(x-1)^2×(3x-1)=0

By Diễm Phúc

Toán Lớp 8: Giải các phương trình sau
1, (x+3)^2 ×(x-4)=0
2, (2x-4)^2 ×(2x-6)=0
3, (4x+8)^2 ×(2x-6)=0
4, (x^2+1)×(x-1)^2×(3x-1)=0

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Giải các phương trình sau 1, (x+3)^2 ×(x-4)=0 2, (2x-4)^2 ×(2x-6)=0 3, (4x+8)^2 ×(2x-6)=0 4, (x^2+1)×(x-1)^2×(3x-1)=0”

 1. $\text {1,}$
  (x+3)^2.(x-4) =0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}(x+3)^2=0\\x-4=0\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x+3=0\\x=4\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=-3\\x=4\end{array} \right.\) 
  $\text {Vậy S∈}$ {-3;4}
  $\text {2,}$
  (2x-4)^2.(2x-6) =0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}(2x-4)^2=0\\2x-6 =0\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}2x-4 =0\\2x=6\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=3\end{array} \right.\) 
  $\text {Vậy S∈}$ {2;3}
  $\text {3,}$
  (4x+8)^2.(2x-6) =0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}(4x+8)^2 =0\\2x-6 =0\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}4x+8=0\\2x=6\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=-2\\x=3\end{array} \right.\) 
  $\text {Vậy S∈}$ {-2;3}
  $\text {4,}$
  (x^2+1)(x-1)^2(3x-1) =0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x^2+1=0\\(x-1)^2=0\\3x-1=0\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x^2=-1 (Không TM)\\x-1=0\\3x=1\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x^2=-1 (Không TM)\\x=1\\x=\frac{1}{3} \end{array} \right.\) 
  $\text {Vậy S∈}$ {1;\frac{1}{3}} 
  $\text {@lamtung2007}$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1. (x+3)² ×(x-4)=0
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}(x+3)²=0\\x-4=0\end{array} \right.\) 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=-3\\x=4\end{array} \right.\) 
  Vậy tập nghiệm pt S={-3;4}
   2. (2x-4)² ×(2x-6)=0
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}(2x-4)²=0\\2x-6=0\end{array} \right.\) 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=3\end{array} \right.\) 
  Vậy  tập nghiệm pt S={2;3}
   3. (4x+8)² ×(2x-6)=0
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}(4x+8)²=0\\2x-6=0\end{array} \right.\) 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=-2\\x=3\end{array} \right.\) 
  Vậy  tập nghiệm pt S={-2;3}
   4. (x²+1)×(x-1)²×(3x-1)=0
  ⇔ x²+1=0 hoặc \(\left[ \begin{array}{l}(x-1)²=0\\3x-1=0\end{array} \right.\) 
  ⇔ x∈∅ hoặc \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=\frac{1}{3}\end{array} \right.\) 
  Vậy  tập nghiệm pt S={1;$\frac{1}{3}$ }
  -Học tốt-

  Trả lời

Viết một bình luận