Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 1 : Tính phép tính sau dưới dạng 1 lũy thừa 3 × 6 × 8 × 9 B : x mũ 6 : x Bài 2 ; Lập bảng lập phương các số từ 0 – 10

Toán Lớp 6: Bài 1 : Tính phép tính sau dưới dạng 1 lũy thừa
3 × 6 × 8 × 9
B : x mũ 6 : x
Bài 2 ; Lập bảng lập phương các số từ 0 – 10

Comments ( 2 )

 1. Bài 1:
  a,
  3 × 6 × 8 × 9
  = 3 × 3 × 2 × 2^3 × 3^2
  = (3 × 3 × 3^2) × (2 × 2^3)
  = 3^4 × 2^4
  = (3 × 2)^4
  = 6^4
  b,
  x^6 : x
  = x^(6 – 1)
  = x^5
  Bài 2:

  toan-lop-6-bai-1-tinh-phep-tinh-sau-duoi-dang-1-luy-thua-3-6-8-9-b-mu-6-bai-2-lap-bang-lap-phuon

 2. chữ hơi xấu 
  bạn thông cảm

  toan-lop-6-bai-1-tinh-phep-tinh-sau-duoi-dang-1-luy-thua-3-6-8-9-b-mu-6-bai-2-lap-bang-lap-phuon

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khanh