Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Điền vào chỗ trống cho thích hợp: Tứ giác có 2 cạnh song song và hai góc cùng 1 cạnh đó bằng nhau thì 2 đường chéo…

Toán Lớp 8: Điền vào chỗ trống cho thích hợp:
Tứ giác có 2 cạnh song song và hai góc cùng 1 cạnh đó bằng nhau thì 2 đường chéo…

Comments ( 2 )

  1. Giải đáp:
    Tứ giác có 2 cạnh song song và hai góc cùng 1 cạnh đó bằng nhau thì 2 đường chéo bằng nhau.
     

  2. Tứ giác có 2 cạnh song song và hai góc cùng 1 cạnh đó bằng nhau thì 2 đường chéo bằng nhau

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )