Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Dạng 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử a) 2x ³-50x b) x ²-y ²+2x-2y c) 5x ³-10x ²+5x Dạng 3 : Tìm x a) (2x-1) ²-(4x+1) x (x-3)=0 b)

Toán Lớp 8: Dạng 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử
a) 2x ³-50x
b) x ²-y ²+2x-2y
c) 5x ³-10x ²+5x
Dạng 3 : Tìm x
a) (2x-1) ²-(4x+1) x (x-3)=0
b) 5x(x-3)-2x+6=0

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Dạng 2 
  a) 2x^3 – 50x
  = 2(x^3 – 25x)
  = 2x(x^2 – 25)
  = 2x(x – 5)(x + 5)
  b) x^2 – y^2 + 2x – 2y
  = (x^2 – y^2) + (2x – 2y)
  = (x – y)(x + y) + 2(x – y)
  = (x – y)(x + y + 2)
  c) 5x^3 – 10x^2 + 5x
  = 5(x^3 – 2x^2 + x)
  = 5x(x^2 – 2x + 1)
  = 5x(x – 1)^2
  Dạng 3
  a) (2x – 1)^2 – (4x + 1) . (x – 3) = 0
  ⇔ 4x^2 – 4x + 1 – (4x^2 – 12x + x – 3) = 0
  ⇔ 4x^2 – 4x + 1 – 4x^2 + 12x – x + 3 = 0
  ⇔ 7x + 4 = 0
  ⇔ 7x = -4
  ⇔ x = -4/7
  Vậy x = -4/7
  b) 5x(x – 3) – 2x + 6 = 0
  ⇔ 5x(x – 3) – (2x – 6) = 0
  ⇔ 5x(x – 3) – 2(x – 3) = 0
  ⇔ (5x – 2)(x – 3) = 0
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}5x-2=0\\x-3=0\end{array} \right.\) 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=2/5\\x=3\end{array} \right.\) 
  Vậy x ∈ {2/5 ; 3}

 2. a)
  2x^3-50x
  =x^2.2x-25.2x
  =2x.(x^2-25)
  => Đặt nhân tử chung.
  $\\$
  b)
  x^2-y^2+2x-2y
  =(x^2-y^2)+(2x-2y)
  =(x-y).(x+y)+2.(x-y)
  =(x-y).(x+y+2)
  => Nhóm hạng tử.
  => Đặt nhân tử chung.
  => Dùng hằng đẳng thức: a^2-b^2=(a-b).(a+b)
  $\\$
  c)
  5x^3-10x^2+5x
  =5x.x^2-5x.2x+5x.1
  =5x.(x^2-2x+1)
  =5x.(x^2-2.x.1+1^2)
  =5x.(x-1)^2
  => Đặt nhân tử chung
  => Dùng hằng đẳng thức: (a-b)^2=a^2-2ab+b^2
  $\\$
  —————————–
  $\\$
  a)
  (2x-1)^2-(4x+1).(x-3)=0
  =>(2x)^2-2.(2x).1+1^2-4x.x+4x.3-1.x+1.3=0
  =>4x^2-4x+1-4x^2+12x-x+3=0
  =>(4x^2-4x^2)+(12x-x-4x)+(1+3)=0
  =>0+7x+4=0
  =>7x=-4
  =>x=-\frac{4}{7}
  Vậy x=-\frac{4}{7}
  $\\$
  b)
  5x.(x-3)-2x+6=0
  =>5x.(x-3)-(2x-6)=0
  =>5x.(x-3)-2.(x-3)=0
  =>(x-3).(5x-2)=0
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x-3=0\\5x-2=0\end{array} \right.\) 
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=3\\5x=2\end{array} \right.\) 
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=\dfrac{2}{5}\end{array} \right.\) 
  Vậy x=3; x=\frac{2}{5}

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Cát Linh