Toán Lớp 8: CM: a) x^2 – 6x + 10 >0 với mọi x b) 4x – x^2 -5 < 0 với mọi x

By Tâm

Toán Lớp 8: CM:
a) x^2 – 6x + 10 >0 với mọi x
b) 4x – x^2 -5 < 0 với mọi x

0 bình luận về “Toán Lớp 8: CM: a) x^2 – 6x + 10 >0 với mọi x b) 4x – x^2 -5 < 0 với mọi x”

 1. a) Có : x^2 – 6x + 10
           = x^2 – 2.3x + 3^2 +1
           =(x -3)^2 +1
  Vì (x-3)^2 >=0 mọi x
  Nên : (x -3)^2 +1>0  mọi x
  Vậy x^2 – 6x + 10>0 mọi x(dpcm)
  b) Có : 4x- x^2 -5
            = -x^2 + 4x -5
            =-(x^2 – 4x +5)
            =-(x^2 -2.2x +2^2 +1)
            = – ((x-2)^2 +1)
  Vì (x-2)^2 >=0 mọi x
  Nên : (x -2)^2 +1>0  mọi x.
  Do đó : – ((x-2)^2 +1)<0 mọi x
  Vậy : 4x- x^2 -5<0 mọi x (dpcm).

  Trả lời
 2. a) Ta có : ${x^2-6x+10=(x^2-6x+9)+1=(x-3)^2+1}$
  Vì : ${(x-3)^2≥0 ∀x∉R, do đó : (x-3)^2+1 >0 }$
   Do đó: ${x^2-6x+10>0 ∀x }$
  b) ${4x-x^2-5 =-(x^2-4x+4)-1=-(x-2)^2-1}$
  Ta có : ${(x-2)^2≥0 ∀x ∈R. -> : -(x-2)^2≤0 ∀x. }$
  Do đó : ${-(x-2)^2-1<0 ∀x ∈R }$
   

  Trả lời

Viết một bình luận