Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Chứng minh biểu thức sau luôn dương với mọi giá trị của x A= 25x²-20x+7 B= x²+12+39 Giải nhanh hộ e bài này với

Toán Lớp 8: Chứng minh biểu thức sau luôn dương với mọi giá trị của x
A= 25x²-20x+7
B= x²+12+39
Giải nhanh hộ e bài này với

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=25x^{2}-20x+7
  =[(5x)^{2}-2.5x.2+2^{2}]+3
  =(5x-2)^{2}+3≥3 với mọi x
  Hay A=25x^{2}-20x+7>0 với mọi x
  Vậy biểu thức A luôn dương với mọi giá trị của x
  B=x^{2}+12x+39
  =(x^{2}+2.x.6+6^{2})+3
  =(x+6)^{2}+3≥3 với mọi x
  Hay B=x^{2}+12x+39>0 với mọi x
  Vậy biểu thức B luôn dương với mọi giá trị của x

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )