Toán Lớp 8: cho x+y=1 giá trị của biểu thức x³+y³+3xy+2021 là: A.2019. B.2020. C.2021. D.2022

By Kim Dung

Toán Lớp 8: cho x+y=1 giá trị của biểu thức x³+y³+3xy+2021 là:
A.2019. B.2020. C.2021. D.2022
Viết một bình luận