Toán Lớp 8: cho x+y=1 giá trị của biểu thức x³+y³+3xy+2021 là: A.2019. B.2020. C.2021. D.2022

Toán Lớp 8: cho x+y=1 giá trị của biểu thức x³+y³+3xy+2021 là:
A.2019. B.2020. C.2021. D.2022

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  ⇒ Chọn D. 2022
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có:
     x³ + y³ + 3xy + 2021
  = (x³ + y³) + 3xy + 2021
  = (x + 1)(x² – xy + y²) + 3xy  + 2021
  Thay x + y = 1 ta có:
  = 1.(x² – xy + y²) + 3xy + 2021
  = x² – xy + y² + 3xy + 2021
  = x² + y² +  2xy + 2021
  = (x² + 2xy + y²) + 2021
  = (x + y)² + 2021
  = 1² + 2021
  = 1 + 2021
  =  2022
  ⇒ Chọn D. 2022

  Trả lời

Viết một bình luận