Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC ( AB < AC ), đường cao AK. Gọi D,E,F theo thứ tự là trung điểm của AB, AC , BC a. Tứ giác BD EF là hình gì? Vì sao? b.

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC ( AB < AC ), đường cao AK. Gọi D,E,F theo thứ tự là trung điểm của AB, AC , BC a. Tứ giác BD EF là hình gì? Vì sao? b. Chứng minh tứ giác DEFK là hình thang cân c. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC,M,N,P theo thứ tự là trung điểm của HA,HB ,HC. Chứng minh các đoạn thẳng MF, NE,PD bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Ánh