Toán Lớp 8: cho các số thực a,b,c thỏa mãn a+b+c=0. Chứng minh rằng (a^5+b^5+c^5)/5 = (a^2+b^2+c^2)/2.(a^3+b^3+c^3)/3

By Ngọc Ðàn

Toán Lớp 8: cho các số thực a,b,c thỏa mãn a+b+c=0. Chứng minh rằng (a^5+b^5+c^5)/5 = (a^2+b^2+c^2)/2.(a^3+b^3+c^3)/3

0 bình luận về “Toán Lớp 8: cho các số thực a,b,c thỏa mãn a+b+c=0. Chứng minh rằng (a^5+b^5+c^5)/5 = (a^2+b^2+c^2)/2.(a^3+b^3+c^3)/3”

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  a+b+c=0
  ->a+b=-c
  ->(a+b)^3=-c^3
  ->a^3+b^3+c^3=-3ab(a+b)=-3ab(-c)=3abc
  ->(a^3+b^3+c^3)/3=(3abc)/3=abc
  a+b+c=0
  ->a+b=-c
  ->(a+b)^2=c^2
  ->a^2+b^2+2ab=c^2
  ->a^2+b^2+c^2=2c^2-2ab
  ->(a^2+b^2+c^2)=c^2-2ab
  a+b+c=0
  ->a+b=-c
  ->(a+b)^5=-c^5
  ->a^5+b^5+5ab(a^3+b^3)+10a^2b^2(a+b)=-c^5
  ->a^5+b^5+c^5=-5ab(a^3+b^3+2a^2b+2ab^2)
  ->a^5+b^5+c^5=-5ab[(a+b)^3-3ab(a+b)+2ab(a+b)]
  ->a^5+b^5+c^5=-5ab[-c^3-ab(a+b)]
  ->a^5+b^5+c^5=-5ab[-c^3-ab(-c)]
  ->a^5+b^5+c^5=5abc(c^2-ab)
  ->(a^5+b^5+c^5)/5=abc(c^2-2ab)=(a^3+b^3+c^3)/3 .(a^2+b^2+c^2)/2

  Trả lời

Viết một bình luận