Toán Lớp 4: 1. Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa chở 14580 kg hàng và có ,6 toa xe khác mỗi toa chở 13275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe ch

By Chi Mai

Toán Lớp 4: 1. Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa chở 14580 kg hàng và có ,6 toa xe khác mỗi toa chở 13275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu kg hàng ?
2. Cho A là số bé nhất có 4 chữ số khác nhau, b là số liền trước của số a. Số liền trước của số b là:
3. Một mảnh ruộng hình chữ nhật có chu vi là 724 m. Nếu giảm chiều dài 34 m thì được chiều rộng. Người ta trồng cây hết một nửa diện tích của mảnh đất đó. hỏi diện tích đất trồng cây là bao nhiêu mét vuông ?
4,hai phân xưởng làm được 4350 sản phẩm. biết ngày thứ nhất làm được nhiều hơn ngày thứ hai 230 sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm?

0 bình luận về “Toán Lớp 4: 1. Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa chở 14580 kg hàng và có ,6 toa xe khác mỗi toa chở 13275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe ch”

 1. bài 1
  3 toa xe đầu chở được là:
          14580×3=43740 (kg)
  6 toa xe sau chở được là
          13275×6=79650 (kg)
  Cả 9 toa chở được là:
          43740+79650=123390 (kg)
   Trung bình mỗi toa chở được  là:
          123390:9=13710 (kg)
                            Đáp số: 13710 kg
  bài 2
  A là 1023
  suy ra B=1022
  suy số liền trước là 1021
  bài 3
   suy ra chiều dài hơn chiều rông là 34m
  nửa chu vi mảnh ruộng là 
             724:2= 362(m)
  chiều rộng mảnh ruộng là
            (362-34) : 2=164(m)
  chiều dài mảnh ruộng là
              362-164=198(m)
  diện tích mảnh ruộng là
             198X164=32472(m²)
  diện tích đất trồng cây là
               32472:2=16236(m²)
  đáp số:16236 m²
  bài 4
  Phân xưởng thứ hai làm được số sản phẩm là:
  (4350- 320) : 2 = 2015 (sản phẩm)
   Phân xưởng thứ nhất làm được số sản phẩm là:
  (4350 + 320) : 2 = 2335 (sản phẩm)
  Đáp số: xưởng thứ nhất: 2335 sản phẩm
               xưởng thứ hai: 2015 sản phẩm

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  3 toa xe đầu chở được là:

          14580×3=4374014580×3=43740 (kg)

  6 toa xe sau chở được là

          13275×6=7965013275×6=79650 (kg)

  Cả 9 toa chở được là:

          43740+79650=12339043740+79650=123390 (kg)

   Trung bình mỗi toa chở được  là:

          123390:9=13710123390:9=13710 (kg)

                            Đáp số: 13710 kg

  bài 2

  A là 1023

  suy ra B=1022

  suy số liền trước là 1021

  bài 3

   suy ra chiều dài hơn chiều rông là 34m

  nửa chu vi mảnh ruộng là 

             724:2= 362(m)

  chiều rộng mảnh ruộng là

            (362-34) : 2=164(m)

  chiều dài mảnh ruộng là

              362-164=198(m)

  diện tích mảnh ruộng là

             198X164=32472(m²)

  diện tích đất trồng cây là

               32472:2=16236(m²)

  đáp số:16236 m²

  bài 4

  Phân xưởng thứ hai làm được số sản phẩm là:

  (4350- 320) : 2 = 2015 (sản phẩm)

   Phân xưởng thứ nhất làm được số sản phẩm là:

  (4350 + 320) : 2 = 2335 (sản phẩm)

  Đáp số: xưởng thứ nhất: 2335 sản phẩm
               xưởng thứ hai: 2015 sản phẩm

  Trả lời

Viết một bình luận