Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho ABCD là hình vuông, hai đường chéo cắt nhau tại O ta suy ra được những điều gì.

Toán Lớp 8: Cho ABCD là hình vuông, hai đường chéo cắt nhau tại O ta suy ra được những điều gì.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  + ∠BAC=∠ABC=∠BCD=∠BAD=90°
  + BD=AC
  + BC=AB=AD=CD
  + ∠BOC=∠BOA=∠AOD=∠COD
  + ΔACD=ΔBDA=ΔBDC=ΔABC
  + AB//CD
  + BC//AD

 2.    $flower$
  $AB//CD;AD//BC$
  $AB=BC=CD=DA$
  $∠A=∠B=∠C=∠D=90^o$
  $∠ABD=∠CBD=∠BCA=∠DCA=∠CDB=∠ADB=∠DAC=∠BAC$
  $AC=BD$ 
  $AO=OB=OC=OD$
  $∠AOB=∠AOD=∠DOC=∠BOC=1/2.90^o$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )