Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho △ ABC cân tại A, AH là đường cao. Gọi D là trung điểm cạnh AB, E là hình chiếu của H trên AC. Gọi MN lần lượt là trung điểm của CE,

Toán Lớp 8: Cho △ ABC cân tại A, AH là đường cao. Gọi D là trung điểm cạnh AB, E là hình chiếu của H trên AC. Gọi MN lần lượt là trung điểm của CE, HE.
a) Chứng minh tứ giác ADHC là hình thang
b) Chứng minh AN _|_ HM

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )