Toán Lớp 8: Cho a, b, c thoả mãn: $a^{2010}$ + $b^{2010}$ + $c^{2010}$ = $a^{1005}$$b^{1005}$ + $b^{1005}$$c^{1005}$ + $a^{1005}$$c^{1005}$ Tính g

Toán Lớp 8: Cho a, b, c thoả mãn:
$a^{2010}$ + $b^{2010}$ + $c^{2010}$ = $a^{1005}$$b^{1005}$ + $b^{1005}$$c^{1005}$ + $a^{1005}$$c^{1005}$
Tính giá trị của biểu thức:
A = $(a – b)^{20}$ + $(b – c)^{11}$ + $(c – a)^{2010}$

TRẢ LỜI

Viết một bình luận