Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Câu nào sai? Hiệu các bình phương của hai số lẻ liên tiếp chia hết cho : A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

Toán Lớp 8: Câu nào sai?
Hiệu các bình phương của hai số lẻ liên tiếp chia hết cho :
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   D    8
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi 2 số lẻ liên tiếp là : 2a+ 1 ; 2a+3
  ⇒ $(2a+1)^{2}$ – $(2a+ 3)^{2}$ =(2a + 1+2a+3)(2a +1 -2a -3)
  =(4a + 4) .(-2)=4(a +1) ( -2) = -8 ( a +1)
  Vì -8 chia hết cho 8    ⇒   -8(a +1) chia hết cho 8
  Vậy bình phương của 2 số lẻ liên tiếp chia hết cho 8

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi 2 số lẻ liên tiếp là 2x+1 và 2x+3
  Hiệu bình phương của chúng là:
  (2x+1)^2-(2x+3)^2
  =4x^2+4x+1-(4x^2+12x+9)
  =4x^2+4x+1-4x^2-12x-9
  =-8x-8
  =-8(x+1) \vdots 8
  Vậy hiệu các bình phương của hai số lẻ liên tiếp chia hết cho 8
  =>D

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc Sa