Toán Lớp 8: CÂU 1 : Thực hiện các phép tính: (6đ) a) 3x(5x + 1) – 15x 2 b) (x + 2)(x – 2) – x(x – 7) c) (x – 4)(x 2 + 4x +16) – (x 3 – 4)

By Hồng

Toán Lớp 8: CÂU 1 : Thực hiện các phép tính: (6đ)
a) 3x(5x + 1) – 15x 2
b) (x + 2)(x – 2) – x(x – 7)
c) (x – 4)(x 2 + 4x +16) – (x 3 – 4)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: CÂU 1 : Thực hiện các phép tính: (6đ) a) 3x(5x + 1) – 15x 2 b) (x + 2)(x – 2) – x(x – 7) c) (x – 4)(x 2 + 4x +16) – (x 3 – 4)”

 1. a)
  $3x(5x+1)-15x^2$
  $= (3x.5x) (3x.1) – 15x^2$
  $= 15x^2 + 3x – 15x^2$
  $= 3x$
  b)
  $= x^2 – 2^2 – (x.x) (-x.-7)$
  $= x^2 – 4 – x^2 + 7x$
  $= -4 + 7x$
  c)
  $(x-4) (x^2+4x+16) – (x^3-4)$
  $= x^3 -4^3 – x^3 + 4$
  $= x^3 – 64 – x^3 + 4$
  $= -60$

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $a) 3x(5x+1)-15x^2$
       $=15x^2+3x-15x^2$
       $= 3x$
  $b) (x+2)(x-2) -x(x-7)$
       $=x^2-4-x^2+7x$
       $= 7x -4$
  $c) (x-4)(x^2+4x+16)-(x^3-4)$
       $=x^3-64-x^3+4$
       $= -60$
  P/S: $ Áp. Dụng . HĐT số 3$: $A^2-B^2=(A-B)(A+B)$
                                $HĐT số 7:$ $A^3-B^3=(A-B)(A^2+AB+B^2)$
   

  Trả lời

Viết một bình luận