Toán Lớp 8: Bài 5.Tìm gtln của các biểu thức sau a)A=4-x^2 +2x b)B= 4x-x^2 c)C= 2X-3x^2+1 d)D=3x-x^2-3

Toán Lớp 8: Bài 5.Tìm gtln của các biểu thức sau
a)A=4-x^2 +2x
b)B= 4x-x^2
c)C= 2X-3x^2+1
d)D=3x-x^2-3

TRẢ LỜI

 1. *** Lời giải chi tiết ***
  a)
  A=4-x^{2}+2x
  =-(x^{2}-2x-4)
  =-(x^{2}-2x+1-5)
  =-(x^{2}-2x+1)+5
  =-(x-1)^{2}+5≤5
  Dấu = xảy ra <=>x-1=0<=>x=1
  Vậy max_A=5<=>x=1
  b)
  B=4x-x^{2}
  =-(x^{2}-4x)
  =-(x^{2}-4x+4-4)
  =-(x^{2}-4x+4)+4
  =-(x-2)^{2}+4≤4
  Dấu = xảy ra <=>x-2=0<=>x=2
  Vậy max_B=4<=>x=2
  c)
  C=2x-3x^{2}+1
  =-(3x^{2}-2x-1)
  =-3(x^{2}-(2)/(3)x-(1)/(3))
  =-3(x^{2}-(2)/(3)x+(1)/(9)-(4)/(9))
  =-3(x^{2}-(2)/(3)x+(1)/(9))+(4)/(3)
  =-3(x-(1)/(3))^{2}+(4)/(3)≤(4)/(3)
  Dấu = xảy ra <=>x-(1)/(3)=0<=>x=(1)/(3)
  Vậy max_C=(4)/(3)<=>x=(1)/(3)
  d)
  D=3x-x^{2}-3
  =-(x^{2}-3x+3)
  =-(x^{2}-3x+(9)/(4)+(3)/(4))
  =-(x^{2}-3x+(9)/(4))-(3)/(4)
  =-(x-(3)/(2))^{2}-(3)/(4)≤ -(3)/(4)
  Dấu = xảy ra <=>x-(3)/(2)=0<=>x=(3)/(2)
  Vậy max_D=-(3)/(4)<=>x=(3)/(2)

  Trả lời
 2. \text{a)}
  A = 4 -x^2+2x
  -> A = -x^2 +2x +4
  -> A =- (x^2 – 2x – 4)
  -> A = -(x^2 – 2 . x . 1 + 1 – 5)
  -> A = -(x^2 – 2 . x . 1 +1) +  5
  -> A = -(x -1)^2 +5
  Nhận thấy :
  -(x-1)^2 \le 0
  -> -(x-1)^2 \le 5
  Dấu = xảy ra :
  \Leftrightarrow x -1 =0
  \Leftrightarrow x =1 
  Vậy Max A = 5 tại x =1
  $\\$
  \text{b)}
  Ta có :
  B =4x -x^2
  -> B = -x^2 +4x
  -> B = -(x^2 – 4x )
  -> B = -(x^2 – 2  . x . 2 + 4 – 4)
  -> B =-(x^2 -2 . x . 2 + 4) +4
  -> B = -(x – 2)^2+4
  Nhận thấy :
  (x-2)^2 \ge 0 -> -(x-2)^2 \le 0
  -> -(x-2)^2 +4 \le 4
  Dấu = xảy ra :
  \Leftrightarrow x – 2 =0
  \Leftrightarrow x =2
  Vậy Max B = 4 tại x =2 
  $\\$
  \text{c)}
  Ta có :
  C =2x -3x^2+1
  -> C = -3x^2 + 2x +1
  -> C =-(3x^2 -2x -1)
  -> C = -3(x^2 – 2/3x – 1/3)
  -> C = -3(x^2 – 2 . x . 1/3 + 1/9 -4/9)
  -> C = -3(x^2 -2 . x .1/3 + 1/9) + 4/3
  -> C = -3(x – 1/3)^2 +4/3  \le 4/3
  Dấu = xảy ra :
  \Leftrightarrow x -1/3 =0
  \Leftrightarrow x =1/3
  Vậy Max C =4/3 tại x =1/3
  $\\$
  \text{d)}
  D =3x -x^2 -3
  -> D = -x^2 +3x -3
  -> D =-(x^2 – 3x +3)
  -> D = -(x^2 – 2 . x . 3/2 + 9/4 + 3/4)
  -> D = -(x^2 – 2 . x . 3/2 +9/4) – 3/4  = -(x- 3/2)^2  – 3/4 \le -3/4
  Dấu = xảy ra :
  ⇔ x -3/2 =0
  ⇔ x =3/2
  Vậy Max D = -3/4 tại x =3/2

  Trả lời

Viết một bình luận