Toán Lớp 5: 3,5×x<10.vậy x là 2,6<2,6×x<10,vậy x là 5,9< x <7,3,vậy x là A)Biết x là số tự nhiên bé nhất sao cho:X>99,01.vậy X= C)Biết X là số t

By Bảo Anh

Toán Lớp 5: 3,5×x<10.vậy x là 2,6<2,6×x<10,vậy x là 5,9< x <7,3,vậy x là A)Biết x là số tự nhiên bé nhất sao cho:X>99,01.vậy X=
C)Biết X là số tự nhiên lớn nhất sao cho:X<99,01.Vậy X=
Viết một bình luận