Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 3,5×x<10.vậy x là 2,6<2,6×x<10,vậy x là 5,9< x <7,3,vậy x là A)Biết x là số tự nhiên bé nhất sao cho:X>99,01.vậy X= C)Biết X là số t

Toán Lớp 5: 3,5×x<10.vậy x là 2,6<2,6×x<10,vậy x là 5,9< x <7,3,vậy x là A)Biết x là số tự nhiên bé nhất sao cho:X>99,01.vậy X=
C)Biết X là số tự nhiên lớn nhất sao cho:X<99,01.Vậy X=

Comments ( 2 )

 1. 3,5 x X < 10
  X = 1 và 2
  2,6 < 2,6 x X < 10
  X = 1 và 2 và 3
  5,9 < X < 7,3
  X = 6 và 6,1 và 6,2 và …
  A) X > 99,01 
  X = 100
  B) X < 99,01 
  X = 99
   

 2. 3,5 × x < 10
  x = 10 : 3,5
  Vậy x = 2 , 1 hoặc 0
  2,6 < 2,6 × x < 10
  x = 10 : 2,6
  Vậy x = 3 , 2 , 1 hoặc 0
  5,9 < x < 7,3
  Vậy x = 5,91 ; 5,92 ; 5,93 ; 5,94 ; 5,95 ; ……
  a ) x > 99,01
  x là số tự nhiên nhỏ nhất => x = 100
  c ) x < 99,01 
  x là số tự nhiên lớn nhất => x = 99
  #dtkc
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bảo Anh