Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Bài 15. Trong một trường học, vào đầu năm học số học sinh nam và nữ bằng nhau. Nhưng trong học kì 1, trường nhận thêm 15 học sinh nữ và

Toán Lớp 8: Bài 15. Trong một trường học, vào đầu năm học số học sinh nam và nữ bằng nhau. Nhưng trong học kì 1, trường nhận thêm 15 học sinh nữ và 5 học sinh nam nên số học sinh nữ chiếm 51% số học sinh của trường. Hỏi cuối học kì 1, trường có bao nhiêu học sinh nam, học sinh nữ? ( giải toán lập pt)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi x là số học sinh nữ đầu năm học(x∈N**)
  -> Số học sinh nam đầu năm học là: x (học sinh)
  Cuối học kì I số học sinh nữ là: x+15 (học sinh)
  Cuối học kì I số học sinh nam là: x+5 (học sinh)
  Tổng số học sinh cuối kì I là: x+15+x+5=2x+20 (học sinh)
  Vì cuối kì I số học sinh nữ chiếm 51% số học sinh của trường nên ta có phương trình:
  (2x+20).51%=x+15
  <=>(2x+20).0,51=x+15
  <=>1,02x+10,2=x+15
  <=>0,02x=4,8
  <=>x=240(tmđk)
  -> Số học sinh nữ cuối kì I là: 240+15=255 (học sinh)
  Số học sinh nam cuối kì I là: 240+5=245 (học sinh)
  Vậy cuối kì I có 255 học sinh nữ và 245 học sinh nam.

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   gọi số học sinh nam ban đầu là a
  =>số học sinh nữ ban đầu là a
  (a+15).49%=(a+5).51%
  49%a+7.35=51%a+2.55
  =>4.8=2%a
  =>a=240
  =>số học sinh nam cuối học kì 1 là 245 
  =>số học sinh nữ cuối học kì 1 là 255 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )