Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Bác Yên có một khung tranh hình chữ nhật có diện tích `4m^2` . Bác dự định dùng dây đèn chớp để trang trí theo bốn cạnh của khung tranh

Toán Lớp 8: Bác Yên có một khung tranh hình chữ nhật có diện tích 4m^2 . Bác dự định dùng dây đèn chớp để trang trí theo bốn cạnh của khung tranh. Theo em, bác phải dùng tối thiểu bao nhiêu mét dây? Hãy giải thích vì sao.

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp: 8m dây
    Giải thích: ở dưới 
     

    toan-lop-8-bac-yen-co-mot-khung-tranh-hinh-chu-nhat-co-dien-tich-4m-2-bac-du-dinh-dung-day-den-c

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )