Toán Lớp 8: Xác định các số a và b sao cho : x^4 + ax^2 + b chia hết cho x^2 + x + 1

Toán Lớp 8: Xác định các số a và b sao cho : x^4 + ax^2 + b chia hết cho x^2 + x + 1

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Xác định các số a và b sao cho : x^4 + ax^2 + b chia hết cho x^2 + x + 1”

 1. Giải đáp:
  x^4+ax^2+1
  = x^4+2x^2+1+ax^2-2x^2
  =(x^2+1)^2-x^2+x^2(a-1)
  = (x^2+x+1)(x^2-x+1)+x^2(a-1)
  = (x^2+x+1)(x^2-x+1)+(a-1)(x^2+x+1) -(a-1)(x-1). 
  để x^4+ax^2+1 chia hết cho x^2+x+1 
  thì số dư =0 
  <=> (a-1)(x-1) =0 
  <=> a=1 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp:
   a = b = 1
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^4 + ax^2 + b 
  = x^4 + 2x^2 + b + ax^2 – 2x^2
  = (x^2 + 1)^2 – x^2 + x^2(a + b)
  = (x^2 + x + 1)(x^2 – x + 1) + x^2(a + b) 
  = (x^2 + x + 1)(x^2 – x + 1) + (a + b)(x^2 + x + 1) – (a + b)(x – 1). 
  Để x^4 + ax^2 + b chia hết cho x^2 + x + 1 thì số dư = 0 
  => (a – 1)(b – 1) = 0 
  => a = b = 1

Viết một bình luận