Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a. 42m 34cm = =-.m c. 6m 2cm = -.

Toán Lớp 4: Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a. 42m 34cm = ……………..m c. 6m 2cm = ……………m
b. 56m 29cm = ……………….dm d. 4352m = …………………km
Bài 2: Viết các số đo dưới dạng số đo có đơn vị là kg
a. 500g = ……..kg b. 347g = ……..kg c. 1,5 tấn = ……….kg
Bài 3: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là m²
a. 7 km2 = ………….m² b. 30 dm² = ……………m²
4 ha = …………..m² 300 dm² = ……………m²
8,5 ha = …………….m² 515 dm² = …………….m²

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1:
  a. 42m 34cm = 42,34 m
  c. 6m 2cm = 6,02 m
  b. 56m 29cm = 562,9 dm
  d. 4352m = 4,352 km
  Bài 2:
  a. 500g = 0,5 kg
  b. 347g = 0,347 kg
  c. 1,5 tấn = 1500 kg
  Bài 3:
  a. 7 km^2 = 7000000 m^2
  b. 30 dm^2 = 0,3 m^2
  4 ha = 40000 m^2
  300 dm^2 = 3 m^2
  8,5 ha = 85000 m^2
  515 dm^2 = 5,15 m^2

 2. Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
  a. 42m34cm = 42,24m
  b. 56m 29cm = 56,29dm
  c. 6m 2cm = 6,2m
  d. 4352m = 4.352km
  Bài 2: Viết các số đo dưới dạng số đo có đơn vị là kg
  a. 500g = 0,5 kg
  b. 347g = 0.347kg
  c. 1,5 tấn = 1500 kg
  Bài 3: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là m²
  a. 7 km² = 7000000 m²
  b. 30 dm² = 0.3 m²
  4 ha = 40000 m²
  300 dm² = 3 m²
  8,5 ha = 85000 m²
  515 dm² = 5.15 m²

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )