Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: bài 1.một thửa ruộng HCN có nửa chu vi là 72m.biết chiều dài gấp 3 lần chiều rộng tính nhanh 0,125 x 0,2 x 0,25 x 4 x 5 x 8 x25

Toán Lớp 5: bài 1.một thửa ruộng HCN có nửa chu vi là 72m.biết chiều dài gấp 3 lần chiều rộng
tính nhanh
0,125 x 0,2 x 0,25 x 4 x 5 x 8 x25

Comments ( 2 )

 1.  Bài 1 : 
    Chiều dài của thửa ruộng là :
  72 : ( 3 + 1 ) xx 3 = 72 : 4 xx 3 = 54 ( m )
    Chiều rộng của thửa ruộng là :
        72 – 54 = 18 ( m )
   Diện tích của thửa ruộng là : 
    54 xx 18 = 972 ( m² )
      Đáp số : 972 m²
  Bài 2 : 
      0,125 xx 0,2 xx 0,25 xx 4 xx 5 xx 8 xx 25
  = ( 0,125 xx 8 ) xx ( 0,2 xx 5 ) xx ( 25 xx 4 ) xx 0,25
  = 1 xx 1 xx 100 xx 0,25
  = 25

 2. Bài 1:CD hình chữ nhật là : 72 : (3+1) x 3=54(m)
          CR  hình chữ nhật là : 72-54=18(m)
           Diện tích hình chữ nhật là:54×18=972(m2)
  Bài 2:(0,125×8)x(0,2×5)x(0,25×4)x25=1x1x1x25=25

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Trang