Toán Lớp 8: a) -1/2x^2 (2x^3- 4x+ 3) b) (2x-1) (x^2+ 5- 4) c) 7x( x-4)- (7x +3) ( 2x^2- x+4)

Toán Lớp 8: a) -1/2x^2 (2x^3- 4x+ 3)
b) (2x-1) (x^2+ 5- 4)
c) 7x( x-4)- (7x +3) ( 2x^2- x+4)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: a) -1/2x^2 (2x^3- 4x+ 3) b) (2x-1) (x^2+ 5- 4) c) 7x( x-4)- (7x +3) ( 2x^2- x+4)”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  -1/2x^2(2x^3-4x+3)
  =-1/2x^2 .2x^3+(-1/2x^2).(-4x)+(-1/2x^2).3
  =-x^5+2x^3-3/2x^2
  b)
  (2x-1)(x^2+5-4)
  =(2x-1)(x^2+1)
  =2x.x^2+2x.1+(-1).x^2+(-1).1
  =2x^3+2x-x^2-1
  c)
  7x(x-4)-(7x+3)(2x^2-x+4)
  =7x.x+7x.(-4)-[7x.2x^2+7x.(-x)+7x.4+3.2x^2+3.(-x)+3.4]
  =7x^2-28x-(14x^3-7x^2+28x+6x^2-3x+12)
  =7x^2-28x-14x^3+7x^2-28x-6x^2+3x-12
  =-14x^3+(7x^2+7x^2-6x^2)-(28x+28x-3x)-12
  =-14x^3+8x^2-53x-12
  #LinhSad

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) $\frac{-1}{2}$$x^{2}$$.(2x^3-4x+3)$
  $=-1x^5+2x^3$$-\frac{3}{2}$$x^2$

  b) $(2x-1).(x^2+ 5- 4)$
  $=2x^3+10x-8x-x^2-5+4$
  $=2x^3+2x-x^2-1$

  c) $7x( x-4)- (7x +3) ( 2x^2- x+4)$
  $=7x^2-28x-(14x^3-7x^2+28x+6x^2-3x+12)$
  $=7x^2-28x-14x^3+7x^2-28x-6x^2+3x-12$
  $=8x^2-53x-14x^3-12$

Viết một bình luận