Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một hình lập phương có cạnh 7,2dm nếu gấp cạnh của hình đó lên 3 lần thì thể tích gấp lên bao nhiêu lần

Toán Lớp 5: Một hình lập phương có cạnh 7,2dm nếu gấp cạnh của hình đó lên 3 lần thì thể tích gấp lên bao nhiêu lần

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thể tích ban đầu của hình lập phương:
  $7,2×7,2×7,2=373,248(dm^3)$
  Cạnh hình lập phương lúc sau:
  $7,2×3=21,6(dm)$
  Thể tích hình lập phương lúc sau:
  $21,6×21,6×21,6=10077,696(dm^3)$
  Thể tích gấp lên:
  $10077,696:373,248=27(lần)$
  Vậy nếu gấp cạnh lên 3 lầm thì thể tích tăng lên 27 lần
  Xin hay nhất!!!

 2. Có 2 cách:
  Cách 1:
  Thể tích sẽ gấp lên số lần là:
     3 x 3 x 3 = 27 ( lần )
  Cách 2:
  Thể tích hình lập phương là:
     7,2 x 7,2 x 7,2 = 373,248 ( m3 )
  Cạnh hình lập phương mới là:  
     7,2 x 3 = 21,6 ( m )
  Thể tích hình lập phương mới là:
     21,6 x 21,6 x 21,6 = 10077,696 ( m3 )
  Thể tích sẽ gấp lên số lần là:
    10077,696 : 373,248 = 27 ( lần )
  $#No copy$
  $#Trixie$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hoa