Toán Lớp 8: 9/25x^4-1/4 16x^8-1 4x^2+4x+1 x^2-20x+100

By Phương

Toán Lớp 8: 9/25x^4-1/4
16x^8-1
4x^2+4x+1
x^2-20x+100

0 bình luận về “Toán Lớp 8: 9/25x^4-1/4 16x^8-1 4x^2+4x+1 x^2-20x+100”

 1. Giải đáp:
  9/25x^4-1/4
  = (3/5x^2)^2-(1/2)^2
  =(3/5x^2-1/2)(3/5x^2+1/2)
  $\\$
  16x^8-1
  = (4x^4)^2-1^2
  = (4x^4-1)(4x^4+1)
  = (2x^2-1)(2x^2+1)(4x^2+1)
  $\\$
  4x^2+4x+1
  = (2x)^2+2.2x.1+1^2
  = (2x+1)^2
  $\\$
  x^2-20x+100
  = x^2-2.x.10+10^2
  = (x-10)^2

  Trả lời

Viết một bình luận