Toán Lớp 8: `37,5 . 6,5 – 7,5 . 3,4 – 6,6 . 7,5 + 3,5 . 37,5` `45^2 + 40^2 – 15^2 + 80 . 45 ` tính nhanh

By Quỳnh

Toán Lớp 8: 37,5 . 6,5 – 7,5 . 3,4 – 6,6 . 7,5 + 3,5 . 37,5
45^2 + 40^2 – 15^2 + 80 . 45
tính nhanh
Viết một bình luận